A VEGADES EM DEIX ENDUR PEL CORRENT I PARESC UN ALTRE

Intervenció realitzada a una cala de Mallorca dins del context d'Al·luvió.
Mesures variables. Impressions 105 x 70 cm. Mallorca, 2021.

Una frase i dues fotografies realitzades a la mateixa localització on foren instal·lades, componen aquesta intervenció. Una de les plantes és terrestre (Taraxacum officinale) i l'altre marina (Actiniaria), ambdues es mouen i desplacen en funció del corrent del seu entorn. S'adapten i es deixen endur, si fa no fa com feim les persones.

[1868; del ll. anemone, i aquest, del gr. anemṓne, íd., que es creu der. de ánemos 'vent', perquè es bada al contacte del vent]SOMETIMES I ALLOW THE FLOW TO TAKE ME AND LOOK LIKE SOMEONE ELSE

Intervention done in a Mallorcan beach within the context of Al·luvió. Variable measures. Prints 105 x 70 cm. Mallorca, 2021.

A sentence and two photographs taken in the same location where they were installed, composes this intervention. One of the plants is terrestrial (Taraxacum officinale) and the other marine (Actiniaria), both move and displaces according to the air or water current of their environment. They adapt and let themselves be carried away, more or less like as we do people.