CAT

Escric frases a partir de les quals es generen narracions. Depenent de cada projecte, utilitz el text en diferents formats. Escrit, parlat,  cantat o en forma de performance.
Utilitz les xarxes socials per generar expectatives a l'espectador, per a continuació derruir-les.

Alguns dels temes sobre els quals investic són les relacions personals, l'amor-desamor, les discordances, les convencions socials i les situacions que escapen de la lògica. M'interessa el que és personal i allò íntim. A vegades el mateix text o mitjà utilitzat, pren el protagonisme per entrar en el món metalingüístic i en allò tautològic.

L'espai públic es converteix en un lloc on recull algunes idees, però també on se'n concreten d'altres. M'atreu la idea que el que és casual i fortuït adquireixi una altra dimensió.
ESP

Escribo frases a partir de las cuales a veces se generan narraciones. Dependiendo de cada proyecto, utilizo el texto en distintos formatos. Escrito, hablado, cantado o en forma de performance. Utilizo las redes sociales para generar expectativas al espectador, para acto seguido derribarlas.

Algunos de los temas sobre los que investigo son las relaciones personales, el amor-desamor, las discordancias, las convenciones sociales y las situaciones que escapan a la lógica. Me interesa lo personal y lo íntimo. A veces el propio texto o medio utilizado, toma el protagonismo entrando en lo meta-lingüístico y en lo tautológico.

El espacio público se convierte en un lugar dónde recojo algunas ideas, pero también dónde se concretan otras. Me atrae la idea de que lo casual y lo fortuito adquieren otra dimensión.
ENG

I write sentences from the ones, sometimes, generates narrations. Depending on each project, I use text in different formats. Written, spoken, sung or in the shape of a performance. I use social networks to generate expectation, for immediately knock them down.

Some of the topics I investigate are personal relationships, love-heartbreak, disagreements, social conventions and situations beyond logic. I am interested about the personal and the intimate. Sometimes the text itself or medium used, takes center stage by entering the meta-linguistic and the tautological.

The public space becomes a place where I collect some ideas, but also where others are specified. I am attracted to the idea that the casual and the fortuitous acquire another dimension.