DO NOT COME WE ARE ALONE

Photography printed on matte paper mounted on 3 mm alu-dibond and matte lamination. Water-based pigment ink.

Unique work / 70 × 46.67 cm / 2022

I heard this phrase said to someone on the phone somewhere. I don’t remember if it was on the mountain or at a park, however, I guess it must be what plants and animals must think when they see humans approaching to them.

[…] On the contrary, this concept defines a conscious and collective reflection and responsibility, which invites us to reduce the frenetic pace of mass production and consumption from a position of environmental justice. It is about creating possibilities of attention and care, in a context of crisis of exploitation of natural resources and of human and non-human lives.

Excerpt from the thext Grasshopper, landscape, collapse and camouflage by Gloria L. Cleries



DO NOT COME WE ARE ALONE (NO VINGUIS QUE ESTAM TOTSOLS) 

Fotografia impresa en paper mat muntat sobre alu-dibond de 3 mm i laminat mat. Tinta pigmentada a base d'aigua.

Obra única / 70 × 46,67 cm / 2022

Vaig sentir aquesta frase dir-la a qualcú per telèfon a qualque lloc. No record si va ser per la montanya o per un parc, però supòs que deu ser el que han de pensar les plantes i els animals quan veuen que els humans s'acosten a ells.

[…] Contràriament, aquest concepte defineix una reflexió i responsabilitat conscient i col·lectiva,que convida a reduir el ritme frenètic de producció i consum massiu des d’un posicionamentde justícia ambiental. Es tracta de crear possibilitats d'atenció i cura, en un context en crisisd'explotació de recursos naturalsi de vides humanesi no humanes.

Fragment del text Llagosta, paisatge, col·lapse i camuflatge de Gloria L. Cleries