LIST OF THINGS TO THINK ABOUT WHEN YOU ARE IN THIS SQUARE

Work installed in public space (Av. Pere Vaquer Ramis, 43. Magaluf, Mallorca, Spain). English, catalan and spanish. Laser engraved on aluminium. 70 x 70 cm each one. 2013


ENG


LIST OF THINGS TO THINK ABOUT IN THIS SQUARE

Have you ever seen stars in the daytime?

What makes you cry real tears? Do you this often or only on rare occasions? Have you ever done this before? Really done this, I mean.

Do you know someone really special? Not someone special for a lot of people in general, but special for you personally. Not for any particular reason, but for their charisma, among other things.

Is there anyone for whom you are as special as that person is for you? It doesn't have to be a reciprocal feeling. It's simply about whether you know you are special for someone.

It's important to feel loved and to know how to love. Not in the sense of a 'couple', though that's important too, I mean it in a wider sense. To be at peace, despite everything. Which is no small matter.

What are you doing now? Ha ha ha... ;) Well, I suppose you're reading this.
No, I mean what do you usually do when you're in a park? Have you ever wondered about the lives of the people you pass on the street? Well, no… there don't seem to be many people passing though here. But that almost makes it more mysterious, don't you think?

You could even imagine you were in an old Olympic stadium. No? Look… there behind you is the running track… Do you see the lanes where the athletes run? Those are the lines of the tiles. There are at least three to a lane. The metal benches, like the one you were sitting on, are the hurdles.

It's strange, but sometimes I feel connected to you simply from having shared a moment, an instant that you didn't even realize had happened.

Tell me how I can carry on after all this. Don't you think we should do something about it? Yes, I know, it's complicated. Very complicated, but you and I can do it!

We shouldn't do so many things that we do. But it's better to go on not doing some things that we've never done. Don't worry, this isn't one of them.

All in all it's a bit chaotic… But isn't that the point? I love you just as you are. I wouldn't change the smallest thing and I'd go out dancing with you tonight. The whole night through. Until dawn. And we would end up here.
- No! This is where we began the night, don't you remember?
- Oh, yes! You're right!
We would end up on the beach! You and me on the beach as the sun came up. You're so pretty when we've done all the things we've done and the first rays of the new day light up your face. With the sea in front of you and in the background. All at once and mixed up together. Like the music we danced to yesterday, which is really today.


CAT


LLISTAT DE COSES EN LES QUALS PENSAR QUAN ETS EN AQUESTA PLAÇA

Has vist alguna vegada les estrelles de dia?

Quines coses et fan plorar a llàgrima viva? Ho fas habitualment o només en ocasions especials? Ho has fet alguna vegada en la teva vida? De veritat, em referesc.

Coneixes algú realment especial? No algú especial per a molts en general, sinó per a tu. No per algun motiu en concret, sinó pel seu carisma, entre d'altres coses.

Hi ha algú per a qui tu siguis tan especial com aquella persona ho és per a tu? No pensis en què hagi de ser correspost. Simplement si saps si ets especial per a algú.
És un tema important sentir-se estimat i saber estimar. No en el sentit de “parella”, que també, em referesc a un sentit més ampli. A estar en pau, malgrat tot. Que no és poc.

Què fas ara? ha! ha! ha! … Supòs que estaràs llegint això. No, vull dir, què fas normalment quan ets a un parc? Qualque vegada et demanes quines vides tenen les persones que veus passar pel carrer? Ja, bé..., per aquí no sembla que passi gaire gent. Però això quasi ho fa més interessant, no ho creus?

Fins i tot podries imaginar-te que ets a una antiga seu olímpica. Què no? Mira… Això que tens darrere és la pista d'atletisme. Veus els carrers per on corren els atletes? Són les línies de les rajoles. Són tres almenys per cada carrer. Els bancs metàl·lics com en el que estaves assegut són els obstacles.

A vegades, és estrany, però em sent connectat a tu simplement per haver compartit un moment, un instant, del qual tu ni tan sols te n'adonares quan va passar.

Digue'm com puc seguir endavant, després de tot això. No creus que hauríem de fer alguna cosa sobre això? Ja ho sé, és complicat. Molt complicat, però tu i jo som capaços de fer-ho!

No hauríem de fer tantes coses com feim, però és millor seguir no fent-ne algunes que no hem fet mai. Tranquil, aquesta no n'és una.

Tot plegat és una mica caòtic… Però… No es tracta d'això? M'encantes tal com ets. No et canviaria ni un pèl i sortiria a ballar aquesta nit amb tu. Tota sencera. Fins a l'auba. L'acabaríem aquí.
- No! Aquí començàrem la nit, no te'n recordes?
- Ai, sí! Tens raó!
L'acabarem a la platja! Tu i jo a la platja mentre sortia el sol. Estàs tan guapa quan hem fet tot el que hem fet i et pega el sol de l'auba a la cara! Amb la mar de cara i de fons. Tot a la vegada i mesclat. Com la música que ballàvem ahir, que en realitat és avui.


ESP


LISTADO DE COSAS EN LAS QUE PENSAR CUANDO UNO ESTÁ EN ESTA PLAZA

¿Has visto alguna vez estrellas de día?

¿Qué cosas te hacen llorar a lágrima viva? ¿Lo haces habitualmente o solo en ocasiones puntuales? ¿Lo has hecho alguna vez en tu vida? De verdad, me refiero.

¿Conoces a alguien realmente especial? No alguien especial para muchos en general, sino para ti. No por algún motivo en concreto, sino por su carisma, entre otras cosas.

¿Hay alguien para quién tú seas tan especial como esa persona lo es para ti? No pienses en que tenga que ser algo correspondido. Simplemente si sabes si eres especial para alguien.

Es un tema importante sentirse querido y saber querer. No en el sentido “pareja”, que también, me refiero en un sentido más amplio. A estar en paz, a pesar de todo. Que no es poco.

¿Qué haces ahora? jajaja… ;) Ya, supongo que estarás leyendo esto.
No, quiero decir ¿qué haces normalmente cuando estás en un parque? ¿Alguna vez te preguntas qué vidas tendrán las personas que ves pasar por la calle? Ya, bueno... por aquí no parece pasar mucha gente. Pero esto casi lo hace más misterioso, ¿no crees?

Incluso podrías imaginarte que estás en una antigua sede olímpica. ¿Qué no? Mira...Esto que tienes detrás es la pista de atletismo. ¿Ves las calles por dónde corren los atletas? Son las líneas de las baldosas. Son al menos tres por cada calle. Los bancos metálicos, como en el que estabas sentado, son los obstáculos.

A veces es raro, pero me siento conectado a ti simplemente por haber compartido un momento, un instante, el cual tú ni siquiera te diste cuenta cuando ocurrió.

Dime como puedo seguir adelante después de todo esto. ¿No crees que tendríamos que hacer algo al respecto? Ya lo sé, es complicado. Muy complicado, ¡pero tú y yo somos capaces de eso!

No deberíamos hacer tantas cosas que hacemos. Pero es mejor seguir no haciendo algunas que no hemos hecho nunca. Tranquilo, esta no es una de ellas.

Todo junto es un poco caótico … Pero ... ¿No se trata de eso? Me encantas tal y como eres. No te cambiaría ni un pelo y saldría a bailar esta noche contigo. Toda entera. Hasta el amanecer. Y terminaríamos aquí.
- ¡No! Aquí empezamos la noche, ¡¿no te acuerdas?!
- ¡Ay, sí! ¡Tienes razón!
La terminaríamos en la playa! Tú y yo en la playa mientras amanece. Estás tan guapa cuando hemos hecho todo lo que hemos hecho y te pega el sol del amanecer en la cara. Con el mar de cara y de fondo. Todo a la vez y mezclado. Como la música que bailamos ayer, que en realidad es hoy.